MESURES ALTERNATIVES

Capçalera mesures alternatives

La Llei d’Integració Social i Laboral de Minusvàlids (LISMI), aprovada el 1982, regula l’obligatorietat de reservar el 2% de la seva plantilla a treballadors amb discapacitats, tant en empreses públiques com privades, de tots els sectors.

Excepcionalment, podran quedar exemptes d’aquesta obligació mitjançant el compliment del RD 364/2005 de Mesures Alternatives, sempre que s’apliquin algunes de les mesures substitutòries que preveu el present Reial Decret:

Les mesures alternatives també poden ser un nou impuls a la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat; això és el que la FECETC pretén que sigui un objectiu de tota la societat.

Procediments:

Per al compliment de les mesures alternatives és imprescindible obtenir la Declaració d’Excepcionalitat a la contractació de personal amb discapacitat. Aquesta declaració es pot obtenir quan l’empresa es trobi en algun dels casos descrits a continuació.

Motius d’excepcionalitat:

  • Impossibilitat que els serveis d’ocupació públics competents o les agències de col·locació puguin atendre l’oferta de treball de l’empresa demandant, per la no existència de demandants d’ocupació per al tipus d’oferta de treball, o quan la persona amb discapacitat acrediti no estar interessada en les condicions de treball ofertes.
  • Al·legació per part de l’empresa d’altres causes. Es tindran en compte, entre d’altres, les peculiaritats de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic, econòmic, etc., que motivin l’especial dificultat d’incorporar treballadors amb discapacitats a la plantilla de l’empresa.

Un cop obtinguda la declaració d’excepcionalitat, hem d’optar per qualsevol de les mesures alternatives o bé per una combinació d’aquestes:

Pdf-icon Sol·licitud de declaració d’excepcionalitat per raons de caràcter productiu, organitzatiu o econòmic