Enclavaments laborals

Capçalera mesures alternatives
Què és un enclavament laboral?

Els enclavaments laborals estan inclosos en el RD 290/2004, de 20 de febrer. S’entén per enclavament laboral el contracte entre una empresa del mercat ordinari, anomenada empresa col·laboradora, i un Centre Especial de Treball (CET) per a la realització d’obres i serveis que guardin relació directa amb l’activitat normal d’aquesta i per a la realització de la qual un grup de treballadors amb discapacitat del CET es desplaçarà temporalment al centre de treball de l’empresa col·laboradora.

És una formula de relació comercial entre empresa ordinària i un CET, així com un instrument per a la creació de treball per a persones amb discapacitat i per a la seva possible incorporació al mercat obert. Fomenta el desenvolupament d’una activitat productiva per part d’un equip multiprofessional d’un CET en les instal·lacions d’una altra empresa.

Objectius de l’enclavament laboral

L’objectiu principal és que les persones amb discapacitat puguin gaudir de tots els drets constitucionals com la resta dels ciutadans.

Es pretén, per tant:

 • Afavorir el pas de les persones amb discapacitat des dels CET al mercat ordinari de manera estable.
 • Que l’empresa ordinària conegui millor les capacitats i aptituds dels treballadors amb discapacitat.
 • Facilitar a les empreses amb més de 50 treballadors el compliment de la reserva del 2% per a persones amb discapacitat.
Característiques del personal contractat

Un mínim del 60 % seran treballadors que presentin especials dificultats per a l’accés al mercat ordinari (paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %; discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %, i dones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %).

La resta dels treballadors de l’enclavament hauran de tenir reconegut un grau de discapacitat superior al 33%.

Com crear un enclavament laboral?
Transició del treballador amb discapacitat del CET a l’empresa ordinària:

El CET acorda amb l’empresa contractant prestar els seus serveis per a les seves tasques productives a la seu de l’empresa.

Instrumentació:

Els equips de treball mantindran una relació jeràrquica amb un encarregat de producció del CET. Tant els treballadors com l’encarregat de producció seran personal del CET, fet que suposa una disminució de costos per a l’empresa contractant.

Contracte:

 • Per a la realització de l’enclavament, el CET i l’empresa contractant subscriuran un contracte d’obra i servei, la durada del qual serà d’un mínim de 3 mesos i un màxim de 3 anys.
 • Es podrà prorrogar per a un període mínim de 3 mesos i fins a un màxim de 3 anys. Per tant, la durada màxima de l’enclavament, incloent-hi la pròrroga, serà de 6 anys.
 • L’enclavament estarà format per almenys 5 treballadors si la plantilla de l’empresa és de 50 o més treballadors, I per almenys 3 si la plantilla és inferior.
Trànsit cap al mercat ordinari:
 • L’empresa contractant pot contractar els treballadors de l’enclavament en qualsevol moment.
 • No es podrà establir un període de prova, només quan realitzin funcions diferents a les que es desenvolupaven en l’enclavament.
 • Quan es produeix la incorporació a l’empresa contractant, el treballador passarà a excedència voluntària del CET.
Avantatges per a l’empresa

Econòmiques:

Quan es contracti un treballador de l’enclavament, l’empresa gaudirà de les següents subvencions:

 • 7.814 € per cada contracte de treball a jornada completa.
 • Bonificació del 100 % de les quotes empresarials a la seguretat social.
 • Ajudes per a l’adaptació del lloc de treball i l’eliminació de les barrares arquitectòniques o obstacles.

Compliment de la quota de reserva:

El Reial Decret 27/2000 obliga totes les empreses de més de 50 treballadors a tenir contractats almenys un mínim del 2 % de personal discapacitat.

Pdf-icon RD 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de treballde les persones amb discapacitat

Pdf-icon Contracte de treball indefinit per a persones amb discapacitat procedents de l’enclavament laboral

Anuncios