Donacions i accions de mecenatge per la inserció laboral i creació de llocs de treball

Capçalera mesures alternatives

Procediments administratius:

Empresa

Per a qualsevol dels dos motius d’excepcionalitat:

Sol·licitar prèviament l’autorització als serveis centrals del Departament de Treball.

Pdf-icon Sol·licitud per a la realització de donacions i accions de patrocini

Anualment cal presentar a la delegació territorial corresponent una memòria on es faci constar una descripció detallada del compliment de la mesura alternativa portada a terme.

Per al model d’excepcionalitat 2:

Juntament amb la sol·licitud d’autorització als serveis centrals del Departament de Treball, cal adjuntar la sol·licitud de declaració d’excepcionalitat per raons de caràcter productiu, tècnic, organitzatiu o econòmic.

Pdf-icon Sol·licitud de declaració d’excepcionalitat per raons de caràcter productiu, organitzatiu o econòmic

Departament de Treball

El director general de Relacions Laborals resoldrà sobre l’excepcionalitat en el termini de 3 mesos.

Si transcorreguts 3 mesos no s’ha emès certificació, s’entendrà la resolució positiva.

Anuncios