Contracte mercantil o civil amb un CET, o treballador autònom amb discapacitat, pel subministrament de matèries primeres, maquinària, béns d’equipament o qualsevol altres necessaris per a l’activitat de l’empresa

Capçalera mesures alternatives

Procediments administratius:

Empresa

Motiu d’excepcionalitat 1:

  • Presentar davant de la Delegació Territorial del Departament de Treball, depenent de l’àmbit territorial on se sol·licita, l’oferta d’ocupació amb menció expressa del nombre de llocs de treball a cobrir amb treballadors disminuïts i les ocupacions requerides.
  • Quan l’oferta de lloc de treball s’ha presentat a una agència de col·locació degudament autoritzada, aquesta haurà de trametre a la Delegació Territorial del Departament de Treball el resultat negatiu del sondeig que hagi efectuat, en el termini de 15 dies.

Motiu d’excepcionalitat 2:

  • Presentar davant dels Serveis Centrals del Departament de Treball la sol·licitud de declaració d’excepcionalitat.

Pdf-icon Sol·licitud de declaració d’excepcionalitat per raons de caràcter productiu, organitzatiu o econòmic

Per a qualsevol dels dos motius d’excepcionalitat:

  • Si la declaració d’excepcionalitat es vol per a un termini de 3 anys, aquest ajornament l’ha de sol·licitar l’empresa.
  • Transcorregut el termini de vigència de la declaració d’excepcionalitat, cal demanar una nova certificació.
  • Comunicar al Servei de Règim Jurídic i Relacions Laborals de la Direcció General de Relacions Laborals les contractacions realitzades en substitució de l’obligació principal, en el termini del mes següent al de la formalització.

Pdf-icon Comunicació de formalització de contracte civil o mercantil

Anualment cal presentar a la delegació territorial corresponent una memòria on es faci constar una descripció detallada del compliment de la mesura alternativa portada a terme.

Departament de Treball

Motiu d’excepcionalitat 1:

  • El delegat territorial de Treball emetrà en el termini de 2 mesos un certificat sobre la inexistència de demandes de treball, amb menció expressa de les ocupacions sol·licitades.

Pdf-icon Certificat d’excepcionalitat

Si transcorreguts 2 mesos no s’ha emès certificació, s’entendrà la resolució positiva.

Motiu d’excepcionalitat 2:

  • El director general de Relacions Laborals resoldrà sobre l’excepcionalitat en el termini de 3 mesos.
  • Si transcorreguts 3 mesos no s’ha emès certificació, s’entendrà la resolució positiva.