CONTRACTE INDEFINIT

Capçalera empresa info

(A l’empara del RD 1451/1983, d’11 de maig, BOE de 4 de juny; RD 170/2004; RD 290/2004, i Llei 43/2006)

Incentius:

  • Subvenció de 3.907 € per cada contracte indefinit i de jornada completa, o de la quantia proporcional que correspongui en els casos de jornada a temps parcial.
  • Bonificacions en les quotes empresarials per contingències comuns a la seguretat social. El límit anual d’aquesta bonificació depèn del gènere i l’edat:
    • Discapacitat física: Homes: 4.500 €; dones: 5.350 €; >45 anys: 5.700 €
    • Discapacitat severa: Homes: 5.100 €; dones: 5.950 €; >45 anys: 6.300 €
  • En els contractes a temps parcial la bonificació de la quota empresarial a la seguretat social serà la mateixa que en la contractació a jornada completa quan la jornada laboral establerta sigui igual o superior a 3/4 de la jornada habitual a temps complet. La bonificació serà del 75 % quan la jornada es trobi entre 3/4 i 1/2 de la jornada habitual completa, del 50 % quan la jornada estigui entre 1/2 i 1/4, i del 25 % quan la jornada establerta no arribi a 1/4 de la jornada habitual a temps complet.
  • Subvenció de fins a 901,52 € per adaptació al lloc de treball.
  • Deducció de la quota íntegra de l’impost sobre societats de 6000 € per cada persona/any d’increment de la plantilla de treballadors amb discapacitat, quan el contracte sigui indefinit i a jornada completa.

Pdf-icon Contracte de treball indefinit per a treballadors amb disminució

doc-icon Com obtenir subvencions per a la contractació de persones amb disminució

Anuncios