CONTRACTE EN PRÀCTIQUES

Capçalera empresa info

(RD Leg. 1/1995 art. 11; RD 488/98; RD 170/2004, i Llei 43/2006)

Característiques:

Es pot realitzar amb les persones que estiguin en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior, o títols oficialment reconeguts com equivalents, que habilitin per a l’exercici professional, dintre dels quatre anys immediatament següents a la finalització dels corresponents estudis. Per a treballadors discapacitats, el termini serà de sis anys.

Incentius:

Bonificació de la quota empresarial a la seguretat social per contingències comuns del 50 %.

Durada:

Aquest contracte pot fer-se fins a sis anys després de l’obtenció de la titulació corresponent i tenir una durada d’entre 6 mesos i 2 anys.

Pdf-icon Contracte de treball en pràctiques